Všeobecné obchodné podmienky


Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Ľuboš Kostur, SNP 291/4/ 922 03 Vrbové, IČO: 35238631, IČ DPH: SK1020113831.
Okresný úrad v Piešťanoch, Odbor živn. a ochr. spotr. sp. č.: Žo - 98/01767/002, reg. č. 111/98
Kontakty: info@bochemit.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Odbor výkonu dozoru tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21


1.   Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na webových stránkach predávajúceho www.bochemitshop.sk
2.   Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
o    Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.
o    Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo
3.    Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru s vami dohodneme e-mailom.
4.    Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.
5.    Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar obvykle expedujeme do 3 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 10:00 – 16:00, o presnom dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.
6.    Predávajúci týmto v súlade s ust. § 19 ods. 3 zákona 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov oboznamuje kupujúceho, že sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným na stránke venovanej Ochrane osobných údajov.
7.    Pri preberaní tovaru doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH bude dodaný zároveň s tovarom alebo bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
   a. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
8.    Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
9.    Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

10.    Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom:


I. Všeobecné ustanovenia
1.    Ľuboš Kostur, SNP 291/4/ 922 03 Vrbové, IČO: 35238631, IČ DPH: SK1020113831 (ďalej ako „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.bochemitshop.sk.


II. Zodpovednosť za vady tovaru
2.1.    Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú alebo právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
2.2.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe, či dobe spotreby.
2.3.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, to znamená, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.
2.4.    Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
2.5.    Vady, ktoré vznikli na tovare pri živelnej pohrome sú vyňaté zo zodpovednosti za vady predávajúceho.
2.6.    Ak sa vada prejaví do šesť mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, považuje sa za vadu, ktorá na tovare bola už v čase predaja, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak predávajúci nepreukáže opak.


III. Záručná doba
3.1.    Dĺžka záručnej doby
3.1.1.    Kupujúcemu - spotrebiteľovi (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa na všetok ponúkaný tovar poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a v prípade reklamácie vád tovaru sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.
3.1.2.    V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, táto nie je považovaná za spotrebiteľa a pri reklamácii tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
3.1.3.    Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje, doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.
3.1.4.    Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, môže byť záručná doba určená dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Záruku presahujúcu 24 mesiacov poskytne predávajúci kupujúcemu vyhlásením v záručnom liste, v ktorom určí podmienky a rozsah takejto záruky.
3.1.5.    Ak predávajúci vydá kupujúcemu záručný list, tento musí obsahovať: obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
3.2.    Začiatok plynutia záručnej doby
3.2.1.    Záručné doby začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
3.2.2.    V prípade, ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľský subjekt ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na uvedenie tovaru do prevádzky.
3.2.3.    Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
3.2.4.     Ak sa vybaví reklamácia opravou, nie je doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, do záručnej doby započítaná.

IV. Postup reklamácie
4.1.    Kupujúci uplatňuje reklamáciu tovaru v prevádzke predávajúceho Bochemitshop, M. A. Beňovského 492/5, 922 03 Vrbové.
4.2.    Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľský subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľského subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy.
4.3.    Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu
4.3.1.     do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby
4.3.2.     pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúcom po kúpe inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe, teda ešte pred odchodom z pokladničnej zóny.
4.4.    Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, záručný list (ak bol k predanej veci vydaný). Originálny obal výrobku kupujúci predloží len v prípade, ak je to možné.


V. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim
5.1.    Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamuje zakúpený tovar), je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady
5.2.    V prípadoch, keď vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie a nie je možné uznať reklamáciu do troch pracovných dní, je predávajúci povinný reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na takéto odborné posúdenie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci práva akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
5.3.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady kupujúci uplatnil.
5.4.    Predávajúci je povinný najneskôr do tridsať dní od dátumu reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


VI. Práva kupujúceho pri riadnom uplatnení reklamácie
6.1.    Pri vadách tovaru, ktoré je možné odstrániť má kupujúci právo na:
6.1.1.    Bezplatné odstránenie vady – predávajúci je povinný vadu odstrániť vykonaním záručnej opravy takým spôsobom, aby vada bola bezplatne, riadne odstránená tak, aby tovar nebol v dôsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnotený
6.1.2.    Výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti
Právo kupujúceho požadovať výmenu vadného tovaru za nový je podmienené:
-    výmena tovaru je možná
-    predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
6.2.    Pri vadách tovaru, ktoré nie je možné odstrániť
6.2.1.    Vady sa považujú za neodstrániteľné v prípadoch ak
a)    vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru
b)    ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodov:
o     po oprave sa rovnaká vady vyskytne opätovne, to znamená, ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opätovne
o     ak ide o väčší počet vád, to znamená ak sa na tovare v dobe uplatnenia reklamácie vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád
c)    ak reklamácia nebola vybavená najneskôr do tridsať dní od uplatnenia reklamácie
6.2.2.    Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na
a)    výmenu vadného tovaru za tovar bez vád
b)    odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru
c)    primeranú zľavu z ceny ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby kupujúci mohol tovar riadne užívať
6.2.3.    Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré je kupujúci schopný podložiť vierohodnými dokladmi, a ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie za predpokladu, že právo zo zodpovednosti za vady uplatnil riadne a dôvodne, teda, že kupujúci bol v prípade uplatnenej reklamácie úspešný. Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci riadne, včas a dôvodne uplatniť v prevádzke predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, do ktorej musí byť uplatnené právo zo zodpovednosti za vady, inak toto právo zanikne.


VII. Odstúpenie od zmluvy
7.1.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadné čiastočné alebo úplné uhradenie tovaru dohodnuté v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
7.2.    Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Vyskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a)    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c)    tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
7.3.    Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
7.4.    Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu výdajného miesta Bochemitshop, M. A. Beňovského 492/5, 922 03 Vrbové. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu.
7.5.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Bochemitshop, M. A. Beňovského 492/5, 922 03 Vrbové. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
7.6.    Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
7.7.    Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.
7.8.    V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).
7.9.    Kupujúci, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a)    ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho (spotrebiteľa) a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovarov alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
d)    ak ide o tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa
7.10.    Predávajúci nie je v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
7.11.    Pri odstúpení od zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


VIII. Alternatívne riešenie sporov
8.1.    V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má možnosť obrátiť sa na predávajúceho zo žiadosťou o nápravu. Ak by predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk, stránke európskej komisie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2.    Kupujúci má možnosť podať návrh na alternatívne riešenie sporu aj prostredníctvom európskeho formulára v elektronickej podobe na internetovej stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK


11.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť v čo najkratšom čase po prevzatí zásielky. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
12.    Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


IX. Osobné údaje a ich ochrana
9.1.    Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že pre platné uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
9.2.    Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
9.3.    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
9.4.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
9.5.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bochemitshop.sk. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.


Platnosť od: 1. apríl 2020