Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa Ochrany osobných údajov, ktoré implementujeme v našej spoločnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je pre riadne dodanie tovaru a vybavenie objednávky povinný oznámiť predávajúcemu svoje aktuálne údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.bochemitshop.sk.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. môže predávajúci ako prevádzkovateľ informačných systémov spracúvania osobných údajov v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci ďalej spracúvať bez predošlého súhlasu kupujúceho pre potreby splnenia si zákonných povinností (spracovanie účtovných dokladov).

Označenie prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov:


Ľuboš Kostur
SNP 291/4
922 03 Vrbové
IČO: 35 238 631

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov informuje dotknuté osoby, že majú:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa ich osôb a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
- právo namietať proti spracúvaniu,
- právo na prenosnosť údajov,
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
- právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
- právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú ich osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
- právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
a) účel spracúvania
b) kategórie dotknutých osobných údajov
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

Žiadosti o poskytnutie osobných údajov, odvolania súhlasov so spracúvaním osobných údajov a žiadosti o výmaz osobných údajov je možné podávať v prevádzke prevádzkovateľa Ľuboš Kostur – OKPC, Beňovského 492/5, 922 03 Vrbové, v pracovné dni od 9.30 do 15.00 hod. Formuláre ku žiadostiam a odvolaniam je možné vyzdvihnúť u prevádzkovateľa.
Vypísané formuláre posielajte poštou na Ľuboš Kostur – OKPC, Beňovského 492/5, 922 03 alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: gdpr@okpc.sk.

Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných údajov

kontaktná osoba e-mail telefónne číslo
Pavol Kostur gdpr@okpc.sk +421 903 668 663Kontakt orgánu dozoru

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v našich verejných priestoroch.

Dôvod spracúvania osobný údajov
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame, aby sme mohli plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov, oprávnených záujmov, ktoré sledujeme a zo zmluvných vzťahov.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na účel

Právny základ

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Spracovania účtovných dokladov a daní

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Plnenie zákonných povinností

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme  (čl 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

Ochrana verejného poriadku

Oprávnený záujem  (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zabezpečenie Informačnej bezpečnosti

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Zmluvné vzťahy s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Vybavovanie sťažností

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby (čl. 4 ods. 11 GDPR)

Štatistické účely

Článok 89 GDPR

Archivácia

Článok 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach

Kontrolné mechanizmy

Oprávnený záujem  (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Práva kupujúceho

Uplatňujeme mechanizmy na ochranu verejného poriadku a prevenciu kriminality. Na tieto účely je v našich priestoroch nainštalovaný kamerový systém.

Tento kontrolný mechanizmus sleduje náš Oprávnený záujem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Na výkon nášho Oprávneného záujmu môžeme podľa §30 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obmedziť niektoré vaše práva ako dotknutej osoby a na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Zberáme o vás osobné údaje:

-    obrazový záznam vašej podoby.

Záznamy z kamerového systému uchovávame po dobu:

-    10 dní v prípade, že nie je potrebné vytvoriť kópie pre účely trestnoprávneho alebo priestupkového konania
-    v prípade potreby vytvorenia kópie záznamu pre účely trestnoprávneho alebo priestupkového konania, rozhodne o dobe spracúvania a archivácie príslušný súd alebo orgán činný v trestnom konaní

Vaše osobné údaje z kamerového systému sa nezverejňujú, nesprístupňujú ani neposkytujú tretím stranám. Výnimku z uvedeného tvoria iba súdy a orgány činné v trestnom konaní, ktoré nás môžu požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov na základe zákonného nariadenia alebo predpisu.

Cezhraničný prenos

Cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie štandardne neuskutočňujeme. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje dotknutých osôb prenesené do tretích krajín v rámci zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú pracovné pobyty v zahraničí. K prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín môže dochádzať aj v prípade, ak dotknutá osoba požaduje zaslanie potvrdenia o zamestnávateľovi.
Osobné údaje je možné bez obmedzení prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
-    REALKONTO s. r. o., Sadová 1034/19, Vrbové 922 03, IČO: 36 248 151  (personalistika a mzdy, účtovné doklady)
-    BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o., Lidická 326, 735 81 Bohumín, CZ29396824, Česká republika
-    Poštový doručovateľ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (v obmedzenom rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/sídlo)
-    SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T (dodávateľ webových služieb)
-    General Logistics Systems Slovakia s. r. o., Budča 1039, 962 33 Budča (v obmedzenom rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/sídlo, telefónne číslo)

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame dovtedy, pokým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Dobu uchovávania nám určujú niektoré zákonné nariadenia a predpisy. V prípade, že dobu uchovávania nie je možné zo zákonov a nariadení určiť, určujeme dobu uchovávania prostredníctvom svojich vnútorných predpisov alebo dobu uchovávania zakotvujeme do zmlúv.
Osobné údaje dotknutých osôb uchovávané na základe Súhlasu, po jeho odvolaní ďalej nespracúvame. Osobné údaje dotknutých osôb však zostávajú v niektorých informačných systémoch pre splnenie si zákonných povinností.
________________________________________
Zásady používania súborov cookie
Na účely správneho fungovania nášho webového sídla využíva naše webové sídlo súbory cookies.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:
•    k správnej funkčnosti webového sídla
•    pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií

Rozdelenie súborov cookie, ktoré používame:

Podľa doby platnosti:
Používame tzv.. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:

 • Nevyhnutne potrebné cookies (Strictly necessary)
  Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako prihlásenie používateľa a správa účtu. Webová lokalita sa nedá správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Analytické cookies (Performance)
  Analytické cookie na sledovanie výkonnosti sa používajú na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.
 • Marketingové cookies (Targeting)
  Marketingové cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách.
 • Neklasifikované cookies (Unclassified)
  Neklasifikované súbory cookie sú také, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Používaním funkcií Google Maps súhlasíte s používaním tohto nástroja podľa Podmienok služby spoločnosti Google LLC (v anglickom jazyku):
https://www.google.com/intl/en_sk/help/terms_maps/

Pri návšteve stránok nášho internetového obchodu uložíme do vášho zariadenia dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač podporuje a povoľuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú osobné údaje, z vášho zariadenia sú automaticky vymazané pri zatvorení prehliadača.

Ak si v systéme nášho internetového obchodu vytvoríte používateľský účet, vytvoríme niekoľko súborov cookies pre potreby uloženia vašich prihlasovacích údajov a nastavenia zobrazenia. Takéto prihlasovacie cookies sú platné dva dni a cookies s nastaveniami zobrazenia jeden rok. V prípade, že si pri návšteve nášho internetového obchodu a prihlásení sa do vášho používateľského účtu zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Informácie o súboroch cookies a o tom ako môžete chrániť svoje súkromie v prostredí Internetu nájdete na stránkach: https://www.youronlinechoices.com/sk/
 
Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.

Chrome a mobilné zariadenia
Firefox
Internet Explorer a Edge
Safari