Bochemit QB Profi

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) a exteriéri (strešné podbitie, pergoly, ploty).

94,00 €
S DPH
Farba
Balenie
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Stavebné rezivo

Bochemit QB Profi je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám. Na ochranu dreva v interiéry (strešné konštrukcie, podlahy) i exteriéry (strešné podbitie, pergoly, ploty). Výrobok po aplikácií vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Po aplikácií bezfarebného (číreho) variantu môže drevo  získať ľahký žltý nádych. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéry (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik). Pre povrchovú, polo-hĺbkovú i hĺbkovú impregnáciu reziva, krovov a ďalšieho stavebného dreva pri stavbách a rekonštrukciách.

Účinnosť

hmyz

huby

plesne

Použitie v interiéry i exteriéry

všetko stavebné rezivo

strešní konštrukcie

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = 50 m2

Aplikácia

náter

postrek

máčanie

vákuovo-tlaková impregnácia (bezfarebný variant)

Indikačná farba

hnedá

zelená

bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

Interiér: časovo neobmedzená

Exteriér: minimálne 10 rokov, potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch

Typové označenie podľa ČSN 49 0600–1

FB, IP, P, 1, 2, 3, D, SP

Balenie:

5 kg, 15 kg, 50 kg, 600 kg

Doba použiteľnosti

36 mesiacov

Odporúčaná aplikácia a riedenie

TRIEDA POUŽITIA PODĽA ČSN EN 335 METÓDA APLIKÁCIE RIEDENIE MINIMÁLNY PRÍJEM
Interiér (1–2) náter, postrek (1–2x) 1:9 20 g/m2
máčanie 1:19–1:6
vákuovo-tlaková impregnácia*** max. 1:99 5 kg/m3
Exteriér (3)* náter, postrek (2x)* 1:9–1:6 40 g/m2
máčanie (45 min–8 hod)* 1:10–1:4
dlhodobé máčanie (8–24 hod)** 1:19–1:9 50 g/m2
vákuovo-tlaková impregnácia**/*** max. 1:49 15 kg/m3

* iba s vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik)

** bez krycieho náteru

*** iba bezfarebný variant

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives exclamationmark health_hazard evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky GHS07 - Dráždivé látky GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti: H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H360FD Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ďalšie H vety pre zelený variant: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

18 položky